Rzecznik

Urząd Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich został ustanowiony mocą Traktatu o Unii Europejskiej. Rzecznik działa w charakterze pośrednika, między obywatelami i władzami UE. Jest In uprawniony do przyjmowania i badania skarg wniesionych przez obywateli Unii, przedsiębiorstwa i instytucje oraz każdą osobę fizyczną. Rzecznik wybierany jest przez Parlament Europejski na okres pięciu lat. Jego kadencja odpowiada długości kadencji Parlamentu. Rzecznik pomaga wyciągnąć na światło dzienne przypadki złego zarządzania w instytucjach europejskich. Przyczynami złych rządów są: niesprawiedliwe traktowanie, dyskryminacja, nadużycie władzy i niewłaściwe procedury. Rzecznik wykonuje swe obowiązki w sposób całkowicie niezależny i bezstronny. Ponadto, podczas swojej kadencji nie może wykonywać innej działalności zawodowej. Jeśli odkryje on przypadek złego postępowania, sporządza wstępne zalecenia i informuje o tym instytucję.W wyniku tak zwanej „Jesieni Ludów”, pod koniec lat 80-tych niemal bezkrwawo dokonała się fundamentalna przebudowa sytuacji politycznej (wyzwolenie się państw spod jarzma komunistycznego), ekonomicznej (odejście od centralnie sterowanej gospodarki na rzecz wolnego rynku) i geopolitycznej (powstawanie nowych, suwerennych organizmów państwowych). Wyliczając enumeratywnie, skutkami „jesieni ludów” były:- faktyczna likwidacja systemu politycznego, jakim był środkowoeuropejski, całkowicie podległy Związkowi Radzieckiemu blok satelickich państw komunistycznych;- rozpoczęcie procesu przemian politycznych, gospodarczych, wojskowych, a także światopoglądowych;- rozpad państw wielonarodowych – Związku Radzieckiego (na pojedyncze i w większości samorządne republiki), Jugosławii (na osobne państwa, ale wskutek krwawej, okrutnej i ciągnącej się przez lata wojny domowej) i Czechosłowacji (od 1 stycznia 1?993 r. istnieją dwa suwerenne państwa: Republika Słowacka i Republika Czeska);- powstanie, z drugiej strony, zjednoczonego państwa niemieckiego w efekcie połączenia NRD i RFN;- rozpad dotychczasowych powiązań między państwami regionu (przede wszystkim chodzi tu o likwidację Rady Wzajemnej Pomocy gospodarczej i Układu Warszawskiego;- powstawanie nowych ram dla współpracy bilateralnej i wielostronnej w regionie;tworzenie ścisłych związków państw postkomunistycznych z państwami, organizacjami i strukturami zachodnimi oraz modyfikacja więzi z innymi organizacjami międzynarodowymi