Bank centralny

Obecnie dwanaście z piętnastu państw członkowskich nie posługuje się obecnie wspólna walutą-euro. Banknoty i monety euro zostały wprowadzone do obiegu 1 stycznia 2002 roku. Europejski Bank Centralny został utworzony w 1998 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, w celu wprowadzenia nowej waluty i zarządzania nią. Europejski Bank Centralny odpowiedzialny jest również za określenie ram i realizację polityki gospodarczej i pieniężnej Unii Europejskiej. Aby spełnić swoją funkcję Europejski Bank Centralny współpracuje z Europejskim Systemem Banków Centralnych, w których uczestniczy wszystkich 15 państw członkowskich. Dwanaście państw, do których wprowadzono obszar euro, łączy się z Europejskim Bankiem Centralnym i tworzy tzw.: eurosystem. EBC jest całkowicie niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków. Przygotowuje i wprowadza w życie, w ścisłej współpracy z narodowymi bankami centralnymi, decyzje podjęte przez organy decyzyjne. Jednym z jego głównych zadań jest utrzymanie stabilności cen w obszarze euro.Historia regionu środkowoeuropejskiego obfituje w wydarzenia, które bez większego trudu można uznać za sprzyjające powstawaniu organizacji międzynarodowych. Najważniejszym zdarzeniem w historii najnowszej była z całą pewnością tzw. „Jesień Ludów”, czyli ogół wydarzeń związanych z rozpadem imperium sowieckiego.Upadek komunizmu w roku 1989 przywołał na nowo pytania o status Europy Środkowej, czyli grupy krajów położonych między ogromnym Związkiem Sowieckim, który właśnie przeżywał postępujący – i jak się okazało – nieubłagany proces rozpadu, a Niemcami, które rozpoczęły proces jednoczenia. W Warszawie, Pradze i Budapeszcie w czasie transformacji nie zapomniano ani wielkorosyjskiego panslawizmu, ani wielkoniemieckiej koncepcji MittelEuropy. Były to ideologiczne i historyczne uzasadnienia dla praktyki dominacji Rosji bądź Niemiec nad Europą Środkową. Nic więc dziwnego, że elity polityczne Węgier, Czechosłowacji i Polski podjęły trud szukania innych rozwiązań, niejako na uboczu wielkich państw i wielkiej polityki. Taka była geneza Grupy Wyszechradzkiej, służącej zbliżeniu tych trzech (obecnie, po rozpadzie Czechosłowacji, czterech) państw na wspólnej drodze do Unii Europejskiej i NATO.