Rada unii

Rada Unii Europejskiej jest głównym organem. Podobnie jak Parlament, Rada została powołana w latach 50-tych, na mocy traktatów założycielskich. Reprezentuje ona państwo członkowskie, a w jej obradach uczestniczy jeden minister z każdego kraju rządowego Unii Europejskiej. Stosunkami Unii Europejskiej z innymi krajami zajmuje się Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych. Rada jednak wciąż pozostaje jedna instytucją. Każdy minister w Radzie uprawniony jest do nakładanie zobowiązań prawnych na swój rząd innymi słowami, podpis danego ministra jest podpisem całego rządu. Rada spełnia kilka, ważnych funkcji: Uchwala europejskie akty prawne, koordynuje ogólną politykę gospodarczą, zawiera umowy międzynarodowe, zatwierdza budżet, oraz określa kierunki Współczesnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Przewodnictwo w Radzie zmienia się, co 6 miesięcy. Urząd Przewodniczącego Rady jest wspierany przez Sekretariat Generalny, który przygotowuje prace Rady i zapewnia ich gładki przebieg na wszystkich szczeblach.Europie Środkowo-Wschodniej działało i działa wiele organizacji międzynarodowych, zarówno o charakterze polityczno-militarnym, jak i społeczno-gospodarczym (Unia Europejska, NATO, Grupa Wyszehradzka, CEFTA, Trójkąt Weimarski, Inicjatywa Środkowoeuropejska, itd.). Region ten, jako miejsce powstawania organizacji międzynarodowych i ram współpracy wielostronnej między krajami tego regionu, była zawsze miejscem szczególnym, jako ważny punkt na mapie Europy (granica i strefa buforowa Europy Wschodniej i Zachodniej, Południowej i Północnej). To tutaj przez całe wieki rozstrzygały się wielkie wojny, sojusze, koalicje, losy całych państw i narodów. Szczególnego znaczenia region ten nabrał dwie dekady temu, w momencie upadku żelaznej kurtyny i rozpadu drugiego mocarstwa świata – Związku Radzieckiego. Podobna sytuacja wewnętrzna oraz wspólna lub współbieżna historia państw Europy Środkowo-Wschodniej sprawiły, że chwila ta stała się dla nich początkiem silnych więzi, nie tylko geopolitycznych, ale również gospodarczych, militarnych czy naukowo-kulturalnych.